Homepage Producten Nieuws Bestellen Contact opnemen met Gebr. Frijters

 

 

Home :: Leverings- en betalingsvoorwaarden

             ARTIKEL I BEVESTIGING TRANSACTIES

 

 1. Door schriftelijke bevestiging van de transactie door één der partijen wordt de inhoud van de transactie bindend vastgelegd, tenzij de andere par­tij binnen 2 werkdagen of in ieder geval binnen een redelijk korte termijn na ontvangst van de bevesti­ging zijn bezwaren hiertegen schriftelijk kenbaar maakt. Hetzelfde geldt voor na­dere of aanvullen­de afspraken.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Onder een werkdag wordt in deze algemene voor­waarden verstaan elke dag, niet zijnde een zater-, zon- of algemeen erkende feestdag conform de Algemene Termijnen Wet. 

 

          ARTIKEL II GEWICHT EN WEGING

 

 1. Bij levering is het d.m.v. geijkte weegapparatuur, door spoorweging of door een beëdigd ijker vastgestelde gewicht maatgevend. Partijen kunnen overlegging van weegbescheiden verlangen. Het weegloon is voor rekening van verkoper.
 2. Ter controle kan de koper het gewicht voor eigen rekening nogmaals (laten) vaststellen, waarbij wegingsverschillen beneden 2% worden verwaarloosd.
 3. Bij meer of minder levering is aan de verkoper een speling toegestaan van maximaal 5% t.o.v. de gecontracteerde hoeveelheid, doch maximaal 5000 kg per contract. Het meer of minder geleverde wordt in dat geval verrekend tegen de contractprijs.

 

          ARTIKEL III LEVERING, VERLADING EN RISICO

 

 1. Bij "afgehaald" vindt de levering plaats door oplading van het product op het door verkoper opgegeven adres. Koper draagt zorg voor het stuwen, afdekken en wegen van de vracht.
 2. Bij "francolevering" vindt de levering plaats door aflading van het product op het door koper opgegeven los­adres. De ontvanger moet bij het lossen voldoende hulp beschikbaar stellen.
 3. Met verwijzing naar de voorgaande leden in dit artikel zorgen partijen ervoor dat de levering geschiedt op een voor de andere partij goed toegankelijke plaats.
 4. Het risico en de verantwoordelijkheid voor een goede behandeling van het product gaat over van verkoper op koper op het moment van levering.
 5. Bij successievelijke levering van een bepaalde hoeveelheid binnen een bepaalde termijn geschiedt de levering zoveel mogelijk in gelijke gedeelten en met gelijke tussenpozen. De afzonderlijke deelleveringen worden voor de toepassing van deze voorwaarden als op zich zelf staand beschouwd.

 

          ARTIKEL IV BETALING

 

 1. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en zonder enige schuldvergelijking en/of korting.
 2. Indien verkoper ongunstige in­formatie ontvangt over de financiële positie van koper, waardoor er gegronde vrees is voor niet tijdige of niet volledige betaling, heeft hij het recht, alvorens tot levering over te gaan, een onmiddellijke en kostenvrije zekerheidsstelling te eisen.
 3. Bij gebreke van tijdige betaling is de koper, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag der voldoening de wettelijke vertragingsrente vermeerderd met 2% verschuldigd. Onverminderd eventuele proceskosten komen alle buitengerechtelijke incassokosten, tenminste bedragende €250,00 excl. BTW, voor rekening van de nalatige partij.
 4. Zolang de koopprijs niet (gehe­el) is voldaan blijft het product - overigens vanaf de aflevering voor rekening en risico van koper - het eigendom van verkoper. 

 

          ARTIKEL VI OVERMACHT

 

 1. Als niet-toerekenbare tekortkoming- hierna: overmacht- wordt beschouwd elke bijzondere omstandigheid, die de nakoming van de verplichting binnen de overeengekomen termijn redelijkerwijs onmogelijk maakt.
 2. Op straffe van het verval van het recht zich hierop te kunnen beroepen dienen partijen een situatie van overmacht direct te melden aan de wederpartij.
 3. Verhindert overmacht geheel of gedeeltelijk de uitvoering van de overeenkomst, dan wordt deze, behoudens in zeer bijzondere gevallen, waarin dat van de wederpartij niet kan worden gevergd, voor de duur van de overmacht doch ten hoogste een maand opgeschort. Daarna is elk der partijen gerechtigd de overeenkomst voor het deel waarop de overmacht betrekking heeft te ontbinden zonder dat één der partijen daaraan het recht op schadevergoeding zal kunnen ontlenen. 

 

          ARTIKEL VII INGEBREKESTELLING

 

 1. Wanneer een partij in gebreke is heeft de wederpartij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd het recht op vergoeding van eventuele schade a.g.v. deze ontbinding, mits de nalatige partij door hem eerst per aangetekend schrijven in gebreke is gesteld en deze hieraan geen gevolg heeft gegeven.
 2. De ingebrekestelling dient een aanmaning te bevatten om de verplichting alsnog binnen een redelijke termijn na te komen met de mededeling dat bij niet nakoming de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden en/of schadevergoeding wordt gevorderd. 

 

          ARTIKEL VIII RECLAME

 

 1. Vóór het tijdstip van levering dient koper na te gaan of de producten voldoen aan de overeengekomen voorwaarden en deze te inspecteren op direct constateerbare gebreken. Na levering zonder protest is alleen reclame mogelijk voor niet direct constateerbare gebreken.
 2. Reclame moet plaatsvinden direct na constatering van het gebrek of indien de omstandigheden dit billijken uiterlijk om 12.00 uur de werkdag erna.
 3. Bij veronderstelde transport­schade dient de koper dit ten spoedigste te melden aan de verkoper, terwijl bovendien bij het aftekenen van de vrachtbrief een voorbehoud wordt gemaakt.
 4. De producten, waarop de reclame be­trekking heeft, dienen aanwezig te blijven. Koper zorgt ervoor dat reeds geloste lading goed afgedekt, droog gehouden en alleszins goed behandeld wordt.
 5. Indien aan het gestelde in de leden 2, 3 en 4 niet is voldaan vervalt het recht op reclame.

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kvk te Breda onder nummer 20062248.

 
Heinsbergsestraat 4 | 4751 TH Oud Gastel | Telefoon 0165 - 314346, 06 - 22221854, 06 - 53627563 | E-mail: info@gebrfrijters.nl
Zon Grafisch Ontwerp © 2007 | Admin panel